රාජ්‍ය ආයතන තුළ ක්‍රියාත්මක සතිමත්භාවය වැඩසටහන

රාජ්‍ය ආයතන තුළ ක්‍රියාත්මක සතිමත්භාවය වැඩසටහන

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් රාජ්‍ය ආයතන තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට හඳුනවාදුන් සතිමත්භාවය වැඩසටහනේ සුගතදාස ජාතික ක්‍රීඩා සංකීර්ණ අධිකාරියේ නිළධාරීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ වැඩසටහන, පසුගිය ජූනි මස 11 අඟහරුවාදා දින උදෑසන 9:30 සිට සුගතදාස පිහිණුම් තටාක ශ්‍රවණාගාරයේදීපූජ්‍ය මාතලේ ධම්මදස්සින ස්වාමීන්වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන් සුගතදාස ජාතික ක්‍රීඩා සංකීර්ණ අධිකාරියේ සේවක මහත්ම මහත්මීන් සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විණි.

කොළඹ, ආනන්ද බාලිකා මහා විද්‍යාලයීය වාර්ෂික නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උළෙල 2024

කොළඹ, ආනන්ද බාලිකා මහා විද්‍යාලයීය වාර්ෂික නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උළෙල 2024

කොළඹ, ආනන්ද බාලිකා මහා විද්‍යාලයීය වාර්ෂික නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උළෙල 2024 මැයි මස 21 වැනි දින සුගතදාස එළිමහන් ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වුණා. The annual inter-house sports meet of Ananda Girls’ college, Colombo was held on 21st May 2024 at Sugathadasa Outdoor Stadium.