කොළඹ, ආනන්ද බාලිකා මහා විද්‍යාලයීය වාර්ෂික නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උළෙල 2024

කොළඹ, ආනන්ද බාලිකා මහා විද්‍යාලයීය වාර්ෂික නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උළෙල 2024

කොළඹ, ආනන්ද බාලිකා මහා විද්‍යාලයීය වාර්ෂික නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උළෙල 2024 මැයි මස 21 වැනි දින සුගතදාස එළිමහන් ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වුණා. The annual inter-house sports meet of Ananda Girls’ college, Colombo was held on 21st May 2024 at Sugathadasa Outdoor Stadium.